KURS PROGRAMIRANJA

Osnovni kursevi programiranja

namijenjen polaznicima koji trebaju da savladaju osnovne programskog jezika i da sagrade čvrst temelj za napredno programersko usavršavanje

1.     Programiranje u programskom jeziku Java

2.     Programiranje u programskom jeziku C++

3.     Programiranje u programskom jeziku C#

Kursevi namijenjeni učenicima, studentima i odraslima koji nemaju ili imaju osnovno znanje iz programiranja u nekom od programskih jezika.

1.     Programiranje u programskom jeziku Java

Sam programski jezik Java je pogodan za početnike koji u budućnosti planiraju da se bave razvojem mobilnih, desktop i web aplikacija i pogodan je za sve programerske izazove. Početak kursa obuhvata osnovne korake u izradi softvera, od ideje do realizacije. Upoznaje se sa Java sintaksom, načinom rada, tipovima podataka, strukturama podataka i operacijama nad njima. Izrađuju se prvi programi sa ulazom i izlazom podataka. Novi programski izazovi navode na upotrebu naredbi grananja, a potom i naredbi ponavljanja. Time se stiču uslovi za pisanje dosta složenijih programa, kroz pažljivo odabrane primjere. Prema potrebi zadataka kreiraju se i sopstvene funkcije. Zatim se pomoću Jave obrađuju tekstualne datoteke. Završni dio kursa obuhvata i osnove grafičkog interfejsa.

2.     Programiranje u programskom jeziku C++

Sam programski jezik C++ je pogodan za učenike srednjih škola i studente koji u budućnosti planiraju da se bave razvojem veoma kvalitetnih aplikacija u inžinjerstvu kao i za druge programerske izazove. Početak kursa obuhvata osnovne korake u izradi softvera, od ideje do realizacije. Upoznaje se sa C++ sintaksom, načinom rada, tipovima podataka, strukturama podataka i operacijama nad njima. Izrađuju se prvi programi sa ulazom i izlazom podataka. Novi programski izazovi navode na upotrebu naredbi grananja, a potom i naredbi ponavljanja. Time se stiču uslovi za pisanje dosta složenijih programa, kroz pažljivo odabrane primjere. Prema potrebi zadataka kreiraju se i sopstvene funkcije. Zatim se pomoću C++ obrađuju tekstualne datoteke.

3.     Programiranje u programskom jeziku C#

Sam programski jezik C# je pogodan za one koji u budućnosti planiraju da se bave razvojem desktop i web aplikacija kao i za druge programerske izazove. Početak kursa obuhvata osnovne korake u izradi softvera, od ideje do realizacije. Upoznaje se sa C# sintaksom, načinom rada, tipovima podataka, strukturama podataka i operacijama nad njima. Izrađuju se prvi programi sa ulazom i izlazom podataka. Novi programski izazovi navode na upotrebu naredbi grananja, a potom i naredbi ponavljanja. Time se stiču uslovi za pisanje dosta složenijih programa, kroz pažljivo odabrane primjere. Prema potrebi zadataka kreiraju se i sopstvene funkcije. Zatim se pomoću C# obrađuju tekstualne datoteke.

 

 

Napredni kursevi programiranja

namijenjen polaznicima koji žele da se osposobe za obavljanje poslova programera

 

1.     C#  .NET Web Programiranje sa bazama podataka

2.     Java Web Programiranje sa bazama podataka

 

1.     C# i  .NET Web Programiranje sa bazama podataka

U ovom naprednom kursu programiranja se izučava razvoj (izgradnja) Web aplikacija. Web aplikacije sadrže dio koji se izvršava na Web serveru, takozvani Back-End i dio Web aplikacija koji se izvršava u Web browser-u korisnika, a koji se naziva Front-End. Korisnik preko Front-End dijela aplikacije iz Web browser-a šalje zahtjeve koje Back-End obrađuje izvršavajući razne operacije. Back-End dohvata i ažurira podatke u bazi podataka i zadužen je i da te podatke procesira prema definisanim poslovnim pravilima – biznis logika. Nakon što izvrši zahtjev koji je dobio od Front-End-a, Back-End vraća rezultat operacije Front-End-u. Back-End programeri se uglavnom bave samim programiranjem funkcionalnosti Web aplikacije, dok se Front-End programeri bave dizajnom i stilizovanjem prikaza. Za programiranje Back-End dijela Web aplikacije izučava se programski jezik C#, principi proceduralnog i objektno orijentisanog programiranja, dizajn baze podataka i upitni jezik SQL, jezici XML i JSON. Za razvoj Front-End dijela aplikacije izučavaju se osove HTML-a, CSS-a i Javascript-a.

Sadržaj – Moduli:

a.         Modul 1: Osnovne jezika C#

b.        Modul 2: Baze podataka

c.         Modul 3: Osnove Front-End-a

d.        Modul 4: Napredni C# i .NET

e.         Modul 5: Projekat – praktičan rad

 

Uvjerenje/Certifikat:

 

Polaznici koji odslušaju sadržaj kursa i uspješno urade Projkeat (Web aplikaciju), na osnovu dobijenog projektnog zadatka, dobijaju Uvjerenje/Certifikat,licenciran od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK, da su uspješno osposobljeni za obavljanje poslova C# i .NET Web programera.

 

Polaznici koji ostvare minimalno prisustvo na 70% od ukupnog broja časova kursa i ne urade  Projekat (Web aplikaciju), dobijaju Uvjerenje/Certifikat,licenciran od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK, da su uspješno odslušali kurs za obavljanje  poslova C# i .NET Web programera.

 

2.     Java Web Programiranje sa bazama podataka

U ovom naprednom kursu programiranja se izučava razvoj (izgradnja) Web aplikacija. Web aplikacije sadrže dio koji se izvršava na Web serveru, takozvani Back-End i dio Web aplikacija koji se izvršava u Web browser-u korisnika, a koji se naziva Front-End. Korisnik preko Front-End dijela aplikacije iz Web browser-a šalje zahtjeve koje Back-End obrađuje izvršavajući razne operacije. Back-End dohvata i ažurira podatke u bazi podataka i zadužen je i da te podatke procesira prema definisanim poslovnim pravilima – biznis logika. Nakon što izvrši zahtjev koji je dobio od Front-End-a, Back-End vraća rezultat operacije Front-End-u. Back-End programeri se uglavnom bave samim programiranjem funkcionalnosti Web aplikacije, dok se Front-End programeri bave dizajnom i stilizovanjem prikaza. Za programiranje Back-End dijela Web aplikacije na ovom kursu se koristi programski jezik Java, Java Enterprise Edition (Java EE) platforma, Spring Framework, MySQL baza podataka, jezici SQL, XML i JSON. Za razvoj Front-End dijela aplikacije izučavaju se osove HTML-a, CSS-a i Javascript-a.

Sadržaj – Moduli:

a.       Modul 1: Osnovne jezika Java

b.      Modul 2: Baze podataka

c.       Modul 3: Osnove Front-End-a

d.      Modul 4: Java EE programiranje

e.       Modul 5: Projekat – praktičan rad

 

Uvjerenje/Certifikat:

 

Polaznici koji odslušaju sadržaj kursa i uspješno urade Projekat (Web aplikaciju), na osnovu dobijenog projektnog zadatka, dobijaju Uvjerenje/Certifikat, licenciran od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK, da su uspješno osposobljeni za obavljanje poslova Java Web programera.

 

Polaznici koji ostvare minimalno prisustvo na 70% od ukupnog broja časova kursa i ne urade  Projekat (Web aplikaciju), dobijaju Uvjerenje/Certifikat,licenciran od strane Ministarstva obrazovanja i nauke TK, da su uspješno odslušali kurs za obavljanje poslova Java Web programera.